സന്തോഷത്തിന്റെ കലവറ.my diary.khaleelshamras

സന്തോഷത്തിന്റേയും
അറിവിനേറെയും
കലവറയാണ്
ഈ ഒരു നിമിഷം
പക്ഷെ നിന്റെ
ഭൂതത്തേയും
ഭാവിയേയും
മറന്ന്
പൂർണ്ണമായും
നിന്റെ ശ്രദ്ധയെ
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ
കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നുമാത്രം.


Popular Posts