പോസിറ്റീവായ വിശ്വാസം. My diary.khaleelshamras

വിശ്വാസം ഉറച്ചതായിരിക്കണം.
സംശയമില്ലാത്തയിരിക്കണം.
പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം.
നെഗറ്റീവ് വൈകാരികതയുടെ മനസ്സിനെ വാഴാനനുവദിക്കാതെ
യുക്തമായ ചിന്തകളുടെയും
മനുഷ്യത്വം നിറഞ്ഞ
മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കണം.
മറ്റുള്ളതിനോട്
പേടിയും
ആശങ്കയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന
വിശ്വാസം
പോസിറ്റീവ് മനസ്സ് സൃഷ്ടിക്കില്ല.


Popular Posts