ഭാവനകളുടെ ലോകം.my diary.khaleelshamras

കേവലം ഭാവനകൾ ആയിട്ടാണ്
നീ മറ്റുള്ളവരെ ശ്രവിക്കുന്നതും
കാണുന്നതും
അനുഭവിക്കുന്നതും.
അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന
അവരെന്ന യാഥാർഥ്യമായിട്ടില്ല.
നിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകം
എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവ
യഥാർത്തത്തിൽ
നിനക്കുള്ളിലെ ഭാവനളുടെ ലോകമാണ്.


Popular Posts