പുഞ്ചിരിതൂകി നിൽക്കുന്ന പ്രകൃതി. My diary.khaleelshamras

പ്രകൃതി നിലക്ക് മുമ്പിൽ
പുഞ്ചിരി തൂകി നിൽക്കുന്നു.
തിരിച്ചൊന്ന് ചിരിക്കാൻ
സമയം കണ്ടെത്താതെ പോകുന്നത്
നീയാണ്.
ഒരു നിമിഷം
പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഒന്നു
കണ്ണു തുറന്നു നോക്കാനും
ശബ്ദങ്ങൾ ശ്രവിക്കാനും
അനുഭൂതികൾ ആസ്വദിക്കാനും
തയ്യാറായാൽ
നിനക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്
അതിലും സുന്ദരമായ
നല്ലൊരു മനസ്സായിരിക്കും.


Popular Posts