ലക്ഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട്.my diary.khaleelshamras

നിനക്ക്
ജീവിതത്തിൽ
വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യമുണ്ടോ?
എങ്കിൽ
ഒരുപാട്
പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും.
നീ അലക്ഷ്യനാണെങ്കിൽ
പ്രശ്നങ്ങളും
ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.


Popular Posts