സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തുക.my diary.khaleelshamras

സാഹചര്യങ്ങളേയോ
മറ്റുള്ളവരേയോ
കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്.
സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തുക.
നിന്റെ ചിന്തകളേയും
അതിൽ നിന്നും
രൂപപ്പെട്ട വികാരങ്ങളേയും
കുറ്റപ്പെടുത്തുക.


Popular Posts