സന്തോഷമെന്ന ഊർജ്ജം. My diary.khaleelshamras

സന്തോഷകരമായ മനസ്സ് നിലനിർത്തുക.
നിന്റെ ഓരോ ജീവിത മേഖലയിലും
കരുത്ത് നൽകിയ
ഊർജ്ജമാക്കി അതിനെ മാറ്റുക.
സന്തോഷത്തിന്റെ ഊർജ്ജത്തിന്
ഓരോ മേഖലയിലും
നിനക്ക് സംതൃപ്തിയും
ആവേശവും പകർന്നു തരാൻ കഴിയും.


Popular Posts