നല്ല ഉറക്കം.my diary.khaleelshamras

നന്നായി ഉറങ്ങുക.
നല്ല ഉറക്കം
നല്ല ജീവിതത്തിന്റെ
സന്തോഷകരമായ
ആത്മാവാകും.
സന്തോഷകരമായ
ജീവിതം
നല്ല ഉറക്കവും
സൃഷ്ടിക്കും.


Popular Posts