സ്നേഹിക്കാനാണ് ജീവിതം.my diary.khaleelshamras

പരസ്പരം
തർക്കിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാനോ
കോപിക്കാനോ അല്ല
നിന്റെ ഊ ജീവിതം.
മറിച്ച്
പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനും
അറിവുകൾ
പങ്കുവെക്കാനുമാണ്.


Popular Posts