പ്രതികരണത്തിന് പിറകിൽ.my diary.khaleelshamras

പ്രതികരിച്ചവന്റെ
പ്രതികരിച്ചതിനോടുള്ള
മുൻധാരണകളും
മനോഭാവങ്ങളും
വിശ്വാസങ്ങളും
പ്രേരണകളും
അറിയാതെ
പ്രതികരണത്തെ
മുഖവിലക്കെടുക്കരുത്.
പലപ്പോഴും
പല പ്രതികരണങ്ങളും
പലരുടേയും
സ്വാർത്ഥ താൽപര്യങ്ങളുടേയും
മറ്റെന്തിനോടോ ഉള്ള
അടിമത്വത്തിന്റേയും
ഭയത്തിന്റേയും
അസൂയയുടേയും
നന്മ നഷ്ടപ്പെട്ട
മനസ്സിനേറെയും
സൃഷ്ടിയാണ്.
അത്തരം
മാലിന്യങ്ങൾ
നിന്റെ ചിന്തകളുടേയും
അറിവിനേറെയും
ഭക്ഷണമാക്കരുത്.
നിന്റെ ജീവന്റെ
സ്പന്ദനമാക്കരുത്.


Popular Posts