സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലെ നീ.my diary.khaleelshamras

സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൾ
മറ്റൊരാളില്ല.
നീ മാത്രമേയുള്ളൂ.
എല്ലാത്തിനും ഈ നൽകുന്ന
വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ്
അതിലെ വരികൾ.
ആ വരികൾ സ്വയം വായിച്ചു
നിന്നിൽ
സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന
മാനസികാവസ്ഥകളാണ്
അതിന്റെ ഫലം.


Popular Posts