സമയമില്ല.my diary.khaleelshamras

വിവര സാങ്കേതിക
വിദ്യകൾ
ഇത്രയും വളർന്ന
ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും
മനുഷ്യൻ സമയമില്ല എന്നു പരാതിപ്പെടുന്നുെണ്ടെങ്കിൽ
അതിന് ഒരു അർത്ഥമേയുള്ളൂ.
ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തമായ
ലക്ഷ്യങ്ങളില്ല എന്ന അർത്ഥം.
സ്വന്തം ജീവിതത്തിന് മൂല്യങ്ങൾ
കൽപ്പിക്കുന്നില്ല
എന്നതാണ്
അത് നൽകുന്ന സത്യം.
ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യബോധവും
ജീവിതത്തിന് വ്യക്തമായ അർത്ഥവും കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
തീർച്ചയായും തനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട
ഓരോ പ്രവർത്തിക്കും
വീതിച്ചു നൽകാൻ
സമയം തെളിഞ്ഞു വരും.


Popular Posts