നിനക്കൊപ്പം പോരുന്ന നിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ.my diary.khaleelshamras

നിനക്കേറ്റവും വിലപ്പെട്ടതെല്ലാം
നിന്നോട്
വിട പറയുന്ന
ഒരു ദിവസം.
പക്ഷെ നീ മുറുകെ
പിടിച്ച
ധർമത്തിനേറെയും
അറിവിനേറെയും
നൻമയുടേയും
മൂല്യങ്ങൾ
നിനക്കൊപ്പം വരുന്ന
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട
ഒരു ദിവസത്തിലേക്കാണ്
നിന്റെ ജീവിതം അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
നല്ല മൂല്യങ്ങൾ
മുറുകെ പിടിച്ച
നല്ല മനുഷ്യനായി
നിനക്ക് ജീവനുള്ള
ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ
ജീവിക്കുക.


Popular Posts