ആന്തരിക ജി .പി.എസ്.my diary.khaleelsgamras

നിന്റെ ഉള്ളിലെ
ആന്തരിക ജി.പി.എസ്
സജീവമാക്കി വെക്കുക.
യാത്ര എങ്ങോട്ടാണെന്ന്
വ്യക്തമായി അറിയുക.
എവിടെയെത്തി എന്ന്
നിരീക്ഷിക്കുക.
യാത്ര ശരിയായ
ദിശയിൽതന്നെയാണോ
എന്നറിയുക.


Popular Posts