ഭൂമി നിന്റെ കാലിനു കീഴിലാണ്.my diary.khakeelshamras

ഭൂമി നിന്റെ കാലിന്റെ താഴെയാണ്
അല്ലാതെ തലക്കു മുകളിലല്ല.
നിന്നെ വഹിച്ചു
നടക്കാനാണ് ഭൂമി
അല്ലാതെ
ഭൂമിയേയോ
അതിലെ പ്രശ്നങ്ങളേയോ
തലയിലേറ്റി
നടക്കേണ്ടവനല്ല നീ.


Popular Posts