എല്ലാം ഊർജ്ജമാണ്.my.diary.khakeelshamraa

നീയും നിന്റെ
പ്രകൃതിയും.
പ്രകൃതിയിലുള്ളവയുമെല്ലാം
ഒന്നാണ്.
എല്ലാം ആറ്റങ്ങളാണ്.
ആറ്റങ്ങളെ
രൂപപ്പെടുത്തിയ
ഊർജ്ജമാണ്.


Popular Posts