പ്രശ്നങ്ങൾ എവിടെ.?mybdiary.khaleelshamras

ചുറ്റും സമൂഹത്തിൽ
പ്രശ്നങ്ങളാണെന്ന്
പറയുന്ന മനുഷ്യാ..
ഒരു നിമിഷം
നിന്നിലേക്കും
നിന്റെ ഏറ്റവും
അടുത്ത ബന്ധത്തിലേക്കും
നോക്ക്.
എന്നിട്ട്
ഓരോ ബന്ധത്തിലേയും
പ്രശ്നങ്ങളെ ഒന്ന്
അളന്ന് നോക്കൂ.
അപ്പോൾ
അറിയും
നീ അനുഭവിക്കുന്ന
ഭൂരിഭാഗം പ്രശ്നങ്ങളും
നിനക്കുള്ളിലും
നിനക്കേറ്റവും
അടുത്ത
ബന്ധത്തിലുമാണെന്ന സത്യം.
എന്നിട്ട്
അത് മറക്കാൻ
പരസ്പരം
അറിയാത്ത സമൂഹത്തിന്റെ മേൽ
ആരോപിക്കുകയാണെന്ന്.


Popular Posts