ഭാവിയും ഭൂതവും സമമല്ല.my diary.khaleelshanras

നിന്റെ ഭാവി കാലവും
ഭൂതകാലവും
പരസ്പരം താരതമ്യം ചെയ്യാതിരിക്കുക.
ഭൂതകാലത്തിൽ എന്തായില്ല എന്നത്
ഭാവിയിൽ എന്താവും എന്നതിനുള്ള
ഒരു  സൂചനയും നൽകുന്നില്ല.
പക്ഷെ വർത്തമാന കാലത്തിന്,
നിമിഷത്തിലെ
തീരുമാനങ്ങൾ
പ്രവർത്തന പദത്തിലേക്ക്
കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ
അവൻ എന്റെ ഭാവിയുടെ
ഗതി നിർണ്ണയിക്കും.


Popular Posts