അനുഭവിച്ചറിയൽ.my diary.khaleelshanras

കണ്ടതും കേട്ടതും
സത്യങ്ങളാവണമെന്നില്ല.
അനുഭവച്ചറിയലിലാണ്
സത്യം.
മുൻവിധികൾ മാറ്റിവെച്ചുള്ള
ആത്മാർത്ഥ പഠനമാണ്
ശരിയായ അനുഭവം.


Popular Posts