സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം.my diary.khaleelshamras

ഓരോ
സാഹചര്യത്തിലും
ഓരോ മനുഷ്യനേറെയും
പെരുമാറ്റം
അവന്റെ
വ്യക്തിത്വമാണ്.
നീയുമായി
ബന്ധപ്പെടുത്തരുത്.


Popular Posts