പാവം മനുഷ്യൻ.my diary.khaleelshamras

ഒരു പച്ചപ്പാവം  മനുഷ്യനാണ്
നിനക്കു മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന
ഓരോ വ്യക്തിയും.
സ്വന്തം മരണത്തിനു മുമ്പിൽ
നിസ്സഹായത്തോടെ
നോക്കുകുത്തിയായി നിൽക്കുന്ന
പാവം മനുഷ്യൻ.
വെറുതെ തർക്കിച്ചും
ഒരു വാക്കു പറഞ്ഞും
ആ പാവം മനുഷ്യനെ  നോവിപ്പികാത്തിരിക്കുക.
സ്നേഹവും കാരുണ്യവും
പങ്കുവെച്ച് ആ പാവം
മനുഷ്യനെ സഹായിക്കുക.


Popular Posts