നിന്നിലെ യഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ.my diary.khaleelshamras

നിന്നിലെ കോടാനുകോടി
ആറ്റങ്ങളും
കോശങ്ങളും
ഊർജ്ജവും
അവയുടെ
പ്രവർത്തനങ്ങളും
എല്ലാം
ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന
യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്
അല്ലാതെ
അവ കേവലം
സങ്കൽപ്പങ്ങളോ
ഭാവനകളോ
അല്ല.
അവയെ യാഥാർത്ഥ്യമായി
മനസ്സിലാക്കാനും
അനുഭവിക്കാനും
ശ്രമിക്കാതിരിക്കുന്നതിലാണ്
നിന്റെ ജീവന്റെ
മൂല്യം മനസ്സിലാക്കാൻ
കഴിയാതെ പോവുന്നത്.


Popular Posts