സമയത്തിന്റെ അഭ്രപാളിയിൽ.my diary.khaleelshamras

നിന്റെ ഭാവിയും
ഭൂതവും
പോലും കാണണമെങ്കിൽ
ഈ ഒരു
നിമിഷത്തിലേക്ക് നോക്കണം.
നിന്റെ ജീവിത ചിത്രത്തിന്
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിന്റെ
അഭ്രപാളിയിലല്ലാതെ
മറ്റൊരിടത്തും
തെളിഞ്ഞു വരാനാവില്ല.
ഈ ഒരു
നിമിഷമാവുന്ന
അഭ്രപാളിയിൽ
ഏറ്റവും മനോഹരമായ
ഒരു ചിത്രം
വരക്കുക
പ്രദർശിപ്പിക്കുക.


Popular Posts