പണത്തിന്റെ മൂല്യം.my diary.khaleelshamras

പണം
ചിലവഴിക്കുന്നവന്
അത് അധ്വാനത്തിന്റെ
ഫലമാണ്.
പക്ഷെ അതേറ്റ്
വാങ്ങി
ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവർക്ക്
അത്
വെറുതെ ലടിച്ച
സമ്മാനമാണ്.
രണ്ട് പേർക്കും
അതിന്റെ മൂല്യം വ്യത്യസ്ഥമാണ്.
രണ്ട് പേരും
അതിൽ നിന്നും
ആഗ്രഹിക്കുന്ന
ഫലവും വ്യത്യസ്ഥമാണ്.


Popular Posts