പേടിപ്പിക്കലും പീഡിപ്പിക്കലും.my diary.khaleelshamras

ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ
മാനസികമായി
പേടിപ്പിക്കുന്നില്ല.
പീഡിപ്പിക്കുന്നുമില്ല.
ഇനി
മറ്റുള്ളവരെ
പേടിപ്പിക്കുകയും
പീഡിപ്പിക്കുകയും
ചെയ്യുന്ന
വ്യക്തികളെ
കാണുന്നുവെങ്കിൽ
അത്
അവരുടെ
സ്വന്തം മനസ്സിലെ
പേടിപ്പിക്കുന്നതും
പീഡിപ്പിക്കുന്നതുമായ
രംഗങ്ങളോടുള്ള
പ്രതികരണം മാത്രമാണ്.


Popular Posts