സമാധാനം നിറഞ്ഞ മനസ്സ്.my diary.khaleelshamras

സമാധാനം മാത്രം നിറഞ്ഞ മനസ്സ്
മനുഷ്യൻ തന്റെ പിറവിയിൽ ലഭിച്ച
സമ്മാനമാണ്.
പക്ഷേ
അശാന്തവും
ഭയവും ദുഃഖവും നിറഞ്ഞ
ഒരു മനസ്സാണ് എനിക്കുള്ളിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ
അവ നീ സ്വയം ശേഖരിച്ചുവച്ച
മാലിന്യക്കൂമ്പാരങ്ങളാണ്.
ജന്മസിദ്ധമായ സമാധാനത്തെ
അവയാൽ
മൂടിവെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.


Popular Posts