അറിവിന്റെ ആഘോഷം.my diary.khaleelshamras
അറിവ് സന്തോഷമാണ്
അറിവ് നേടൽ
ആഘോഷവുമാണ്.
ഓരോ പുതിയ
അറിവിലേക്കുള്ള ചുവടുവെയ്പ്പും
ഒരു ആഘോഷ
ദിവസത്തിലെ
ചലനവും ചിന്തയുമാണ്.
മനസ്സിൽ
ഒരു ആഘോഷ
ദിനത്തിന്റെ
സന്തോഷം നിറച്ച്,
പുതിയ
അറിവു നേടാനും
നേടിയത്
പകർത്താനും
പങ്കുവെക്കാനുമുള്ള
അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹത്തോടെ
ഓരോരോ
അറിവിനേറെയും
മേഖലകളിലേക്ക്
പ്രവേശിക്കുക.

Popular Posts