ആരെ കുറ്റപ്പെടുത്തണം.my diary.khaleelshamras

ഒരിക്കലും
ആത്മബോധവും ജീവനും ഇല്ലാത്ത
നിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്താത
ബോധവും ജീവനുംഉള്ള
നിന്നിൽനിന്നുമുള്ള പ്രതികരണങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക.


Popular Posts