നിന്നെ സ്വയം ചോദ്യം ചെയ്യുക?my diary.khaleelshamras

സ്വയം ചോദ്യം ചെയ്യാൻ
തയ്യാറാവുക.
അപ്പോൾ
സ്വയം സൃഷ്ടിച്ച
ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്
മുന്നിൽ
നിന്ന് വിറക്കുന്ന
നിന്നെ കാണാൻ കാണാൻ കഴിയും.
സ്വന്തം ചിന്തകൾ
സൃഷ്ടിച്ച പ്രശ്നങ്ങളെ
മറ്റെന്തിലേക്കോ
ആരോപിച്ചു തോറ്റോടിയ
നിന്നെയും കാണാം.


Popular Posts