തെറ്റായ അനുമാനങ്ങൾ.my diary.khaleelshamras

പലപ്പോഴും ചിന്തകളായും
വാക്കുകളായും
പ്രവർത്തികളായുമുള്ള
നിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ
നിനക്കുള്ളിലെ
തെറ്റായ
അനുമാനങ്ങളുടെ
ഫലങ്ങളാണ്.
എപ്പോഴും
പ്രതികരണങ്ങൾക്കു
പിറകിലെ
അനുമാനങ്ങളെ
പുനപരിശോധിക്കുക.


Popular Posts