ആദ്യകാഴ്ചയിൽ.my diary.khaleelshamras

ഓരോ മനുഷ്യനേയും കുറിച്ച്
ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ
തന്നെ
ചില മുൻ വിധികളുടെ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ
കുറേ അനുമാനങ്ങളിലെത്തുന്നു.
അങ്ങിനെ
ഒരു മനുഷ്യനെ
അവനെന്ന
യാഥാർത്ഥ്യത്തെ
മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരം
സ്വയം നഷ്ടപ്പെടുത്തും.
സ്വന്തം മനസ്സിൽ
വരക്കപ്പെട്ട തെറ്റായ
സങ്കൽപ്പങ്ങളുടെ
പാർശ്വഫലങ്ങൾ
സ്വയം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും.


Popular Posts