ദാമ്പത്യ പ്രണയം.my diary.khaleelshamras

വിവാഹത്തെ
പ്രണയത്തിന്റെ
മരണമാക്കി മാറ്റാതിരിക്കുക.
മറിച്ച്
പ്രണയത്തിന്റെ
ജനനമാക്കുക.
ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ
തർക്കങ്ങളെ
സാഹസികതയാക്കി
പരിവർത്തനം ചെയ്യുക.
തീർച്ചയായും
ദാമ്പത്യത്തിൽ
പ്രണയം
നിലനിൽക്കും.


Popular Posts