യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ചിത്രം.my diary.khaleelshamras

യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ശരിയായ ചിത്രമല്ല
മറിച്ച് നമുക്കുള്ളിലെ
സങ്കൽപ്പങ്ങളുടെ വലിയ ചിത്രമാണ്
പലപ്പോഴും നീ കാണുന്നത്.
യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ചെറിയ ഒരു ചിത്രത്തെ
വലുതാക്കി നിനക്കു മുമ്പിൽ കാണിക്കുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല
തികച്ചും തെറ്റായ ആ ചിത്രം നോക്കി സ്വയം പേടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു


Popular Posts