പഠനമാണ് ജീവിതം.my diary.khaleelshamras

ജീവിതം ഒരു പഠനമാണ്.
നിനക്ക് മുന്നിൽ
വരുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും
അനുഭവവും
ഏതെങ്കിലുമൊരറിവ്
നിനക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ
വരുന്നവയാണ്.
നിന്റെ നല്ല
മാനസികാവസ്ഥകൾ
നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ
പൂർണ്ണ സംതൃപ്തിയോടെ
അവയിൽ
നിന്നും അറിവുകൾ
ശേഖരിക്കുക.


Popular Posts