മനസ്സിന്റെ സാഹസികയാത്ര.my diary.khaleelshamras

ജീവിതം നിന്റെ മനസ്സിന്റെ
ഒരു സാഹസിക യാത്രയാണ്.
നിന്റെ ചിന്തകളും
ഭാവനകളും
വികാരങ്ങളുമൊക്കെ
അടങ്ങിയ സാഹസിക യാത്ര.
ശരീരം
ഈ വഴിയിലൂടെ
ഒരു സാഹസികൻ
യാത്ര ചെയ്യുന്നുവെന്ന്
കാണിക്കാനുള്ള
സൂചിക മാത്രമാണ്.


Popular Posts