സമാധാനമുള്ള ലോകം.my diary.khaleelshamras

നിന്റെ സമാധാനവും
സന്തോഷവും
നിറഞ്ഞ മനസ്സ്
കൈവിടാതെ
അതിനെ
മലിനമാക്കാതെ
സൂക്ഷിക്കുക.
നിന്റെ ഓരോ
ജീവിത മേഖലയിലും
അത് പ്രതിഫലിക്കും.


Popular Posts