ഞാനെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം.my diary.khaleelshamras

ഞാനെന്ന
യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കൈവിടാതെ
നിന്റെ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളുടെ
കടന്നുപോവുക.
ഒരു സാഹചര്യത്തിനും
നിന്നിൽ ഒരു പോറലും
ഏൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല.


Popular Posts