ജീവിത വിജയം.my diary.khaleelshamras

നടപടികളെടുക്കുക.
തെറ്റുവരുത്തുക.
തിരുത്തുക.
പഠിക്കുക.
മുന്നോട്ട് കുതിക്കുക.
എന്നിട്ട്
ജീവിതവിജയത്തിന്റെ
സമ്മാനം
ഏറ്റു വാങ്ങുക.


Popular Posts