അസ്വസ്ഥതയെ സ്വസ്ഥതയാക്കി മാറ്റാൻ.my diary.khaleelshamras

നിന്നെ
അസ്വസ്ഥമാക്കിയ
അനുഭവിത്തിന്റെ
നേറെ വിപരീതമായതൊന്ന്
ചിന്തിക്കുക.
അതേ നിമിഷത്തിൽ
അസ്വസ്ഥത
സ്വസ്ഥതയായി
പരിവർത്തനം
ചെയ്തിരിക്കും.


Popular Posts