സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ.my diary.khaleelshamras

സമൂഹത്തിലെ
പ്രശ്നങ്ങളേയും
പ്രതിസന്ധികളും
ഒരിക്കലും
നിന്നിൽ ദുഃഖങ്ങളും
ഭയവും അസൂയയും
സൃഷ്ടിക്കാനള്ള
പ്രേരണകളായി
കാണാതിരിക്കുക.
നിന്നിലെ ശാന്തിയും
സമാധാനവും
സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ
നീ ആടിയുലയുന്നുണ്ടോ
എന്ന് പരീക്ഷിക്കപ്പെടാൻ
വേണ്ടിമാത്രമാണ് അവ.
എത്രമാത്രം ക്ഷമാലുവും
മാപ്പുകൊടുത്തവനുമായി
നീ മാറുന്നുണ്ടോ
എന്ന് പരീക്ഷിക്കപ്പെടാനാണ്
അവ.


Popular Posts