സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്നും ആവേശം.my diary.khaleelshamras

തലച്ചോറിലെ
ഒരേ കേന്ദ്രത്തിൽ
ഒരേ രീതിയിൽ
ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന
രംഗങ്ങളാണ്
സമ്മർദ്ദവും ആവേശവും.
ഏതാണ് പോസിറ്റീവ്
നെഗറ്റീവ്
എന്ന് വേർതിരിക്കാൻ
തലച്ചോറിനാവില്ല.
പക്ഷെ നിന്റെ
വാക്കിനാവും.
സമ്മർദ്ദം നിറഞ്ഞ
രംഗങ്ങൾ
അരങ്ങേറുമ്പോൾ
ഞാൻ ആവേശവാനാണ്
എന്ന ഒറ്റ വാക്ക്
മതിയാവും
ആ രംഗങ്ങൾ
സൃഷ്ടിച്ച വൈകാരികതകളെ
പോസിറ്റീവായി
പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ.


Popular Posts