നിന്റെ ആന്തരിക കാലാവസ്ഥ.my diary.khaleelshamras

നിന്റെ ആന്തരിക
കാലാവസ്ഥ
നിന്റെ ചിന്തകളിലൂടെ
സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു.
നിന്റെ ഉള്ളിലെ
കാലാവസ്ഥ
എപ്രകാരമാണോ
അതിനനുസരിച്ചാണ്
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ
സംതൃപ്തി.
പുറത്തെ
ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും
നിനക്ക് വേണ്ട
കാലാവസ്ഥ രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള
വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ട്.
ഒരേ വിഭവങ്ങളിൽ
നിന്നും
പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവുമായ
കാലാവസ്ഥകൾ
രൂപപ്പെടുത്താൻ
നിനക്ക് കഴിയും.
അത് നീയെങ്ങിനെ
സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച്
ചിന്തിക്കുന്നു
എന്നതിനനുസരിച്ചാണ്.


Popular Posts