ഭയം.my diary.khaleelshamras

വന്യമൃഗങ്ങളുടേയും
മറ്റും മുന്നിൽ
അകപ്പെട്ടാൽ
രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി
പൂർവ്വിക മനുഷ്യർ
സ്വയം രക്ഷക്കായി
ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ
ഭയമെന്ന വികാരത്തെയാണ്
ആധുനിക മനുഷ്യൻ
തികച്ചും
അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കായി
ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്.
അത് സ്വന്തം
ജീവിതത്തിൽ
സൃഷ്ടിക്കുന്ന പൊട്ടിത്തെറികളുടെ
പ്രതിഫലനമാണ്
മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും.


Popular Posts