മാറുന്ന സമയത്തിലെ മാറുന്ന നീ.my diary.khaleelshamras

സമയം
മാറികൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.
നീയും മാറികൊണ്ടേയിരിക്കുക.
പുതിയ പുതിയ
അറിവുകൾ നേടി
നിന്നേയും
മാറ്റിപണിഞു കൊണ്ടേയിരിക്കുക.
മാറിയ നിന്നിലെ
പുതുമകളെ
ആസ്വദിക്കുകയും
ചെയ്യുക.


Popular Posts