ബോധപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുക.my diary.khaleelshamras

ബോധപൂർവ്വം
ചിന്തിക്കാൻ
ശീലിക്കുക.
ചിന്തിക്കാൻ വിഷയങ്ങൾ
കണ്ടെത്തുക.
അറിവുകൾ തേടുക.
സ്വയം ചർച്ചകൾ നടത്തുക.
തീർച്ചയായും
സംതൃപ്തി നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം അനുഭവിക്കാം.


Popular Posts