അറിവ് ആഘോഷവും സമ്പാദ്യവും.my diary.khaleelshamras

അറിവ് ജീവിക്കുന്ന
നിമിഷങ്ങളിലെ
ആഘോഷമാണ്.
ജീവിതത്തിനപ്പുറമുള്ള
നിമിഷങ്ങളുടെ
സമ്പാദ്യവുമാണ്.
അതുകൊണ്ട്
പുതിയതും
പുതിക്കിയതുമായ
അറിവുകൾ നേടി
ജീവിതം ആഘോഷിക്കുക.
മരണത്തെ
സമ്പന്നതയുമാക്കുക.


Popular Posts