മനസ്സിനെ അനുകൂലമാക്കുക.my diary.khaleelshamras

നിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ
നിനക്കനുകൂലമാക്കാൻ
ശ്രമിക്കാതെ
സാഹചര്യങ്ങളോട്
പ്രതികരിക്കേണ്ട
നിന്റെ മനസ്സിനെ
നിനക്കനുകൂലമാക്കുക.
ഭയത്തിന്റേയും
ദുഃഖത്തിന്റേയും
അസൂയയുടേയും
മകൾ മാറ്റി
ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റേയും
സമാധാനത്തിന്റേയും
ക്ഷമയുടേയും
ഉറവിടമായ
നിന്നെ പ്രകടിപ്പിക്കുക.


Popular Posts