ഈ നിമിഷം ആഘോഷിക്കുക.my diary.khaleelshamras

പുതിയൊരു വർഷത്തിലോ,
മാസത്തിലോ,
ആഴ്ചയിലോ
ദിവസത്തിലോ
അല്ല അത്ഭുതം.
മറിച്ച് പുതിയ നിമിഷത്തിലാണ്.
നിനക്ക് ജീവനുള്ള ഈയൊരു
നിമിഷത്തിൽ.
നല്ലത് ചെയ്തും ചിന്തിച്ചും
ഈയൊരു
നിമിഷത്തെ ആഘോഷിക്കുക


Popular Posts