നീയൊരു ശൂന്യതയാണ്.my diary.khaleelshamras

നിന്നെ ആരും കാണുന്നില്ല.
കേൾക്കുന്നില്ല.
അനുഭവിക്കുന്നില്ല.
കാരണം മറ്റുള്ളവർക്കു മുന്നിലെ
നി കേവലം ശൂന്യതയാണ്.
അവർ കാണുന്നതും
കേൾക്കുന്നതും
അനുഭവിക്കുന്നതും
അവരെ തന്നെയാണ്.


Popular Posts