മാദ്ധ്യമങ്ങളിലേക്കുള്ള ശ്രദ്ധ. My diary.khaleelshamras

അറിയാനായി മാത്രം
വാർത്താമാധ്യമങ്ങളിലേക്ക്
ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.
അല്ലാതെ നിന്റെ വിലപ്പെട്ട മാനസികാവസ്ഥകൾ
നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി
ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാതിരിക്കുക.
അത് സ്വയം ആത്മഹത്യ
ചെയ്യുന്നതിന്
സമമാവും.


Popular Posts